SupervisionsgruppenGruppensupervision offen für PsychotherapeutInnen

07.01.2023, 09:00 - 16:00
Praxis Th. Jones und E. Luginbühl
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

13.01.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für PsychotherapeutInnen

04.02.2023, 09:00 - 16:00
Praxis Th. Jones und E. Luginbühl
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen und TherapeutInnen

04.02.2023, 13:00 - 16:00
Praxis B. Heitger
Gutenbergstrasse 27, 3011 Bern

Information

Gruppensupervision offen für PsychotherapeutInnen

11.03.2023, 09:00 - 16:00
Praxis Th. Jones und E. Luginbühl
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

24.03.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen und TherapeutInnen

25.03.2023, 13:00 - 16:00
Praxis B. Heitger
Gutenbergstrasse 27, 3011 Bern

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

21.04.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für PsychotherapeutInnen

22.04.2023, 09:00 - 16:00
Praxis Th. Jones und E. Luginbühl
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

02.06.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

23.06.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information
Top